VIM SNABBREFERENSKORT


Grundläggande förflyttning
h l k jtecken vänster, höger, rad upp, ned
b word/symbol vänster, höger
ge eslutet på ord/symbol vänster, höger
{  }början på föregående, nästa paragraf
( )början på föregående, nästa mening
0 gmbörjan, mitten på rad
^  $första, sista tecknet på rad
nG nggrad n, normalt den sista, första
n%n procent av filen (nste anges)
n|kolumn n på nuvarande rad
%matcha klammer, parentes, kommentar, #define
nH nLrad n från start, botten på fönster
Mmittenrad på fönster

Insättning & överskrivning insättningsläge
i asätt in före, efter markör
I Asätt in vid början, slut på rad
gIsätt in text i första kolumnen
o Oöppna ny rad nedanför, ovanför nuvarande rad
rcbyt ut tecken under markör med c
grcsom r, men utan att påverka layout
Rbyt ut tecken med början vid markör
gRsom R, men utan att påverka layout
cmändra text på förflyttningskommando m
cc\eller Sändra nuvarande rad
Cändra till slutet på rad
sändra ett tecken och sätt in
~ändra versal/gemen och flytta fram markör
g~mändra versal/gemen på förfl.-kommando m
gum gUmgemen, versal text på förflyttning m
<m >mväxla vänster, höger text på förflyttning m
n<< n>>växla n rader vänster, höger

Borttagning
x Xta bort tecken under, före markör
dmta bort text på förflyttningskommando m
dd Dta bort nuvarande rad, till slutet på rad
J gJförbind denna rad med nästa, utan mellanrum
:rdta bort område r rader
:rdxta bort område r rader till register x

Insättningsläge
^Vc ^Vnsätt in tecken c bokstavligen, decimalvärde n
^Asätt in tidigare insatt text
^@som ^A och avsluta insättning kommandoläge
^Rx ^R^Rxsätt in innehåll i register x, bokstavligen
^N ^Ptextkomplettering före, efter markör
^Wta bort ord före markör
^Uta bort alla insatta tecken i nuvarande rad
^D ^Tväxla vänster, höger en växelbredd
^Kc1c2\eller c1c2skriv in digraf \c1,c2\
^Ocutför c i temporärt kommandoläge
^X^E ^X^Yrulla upp, ned
<esc>\eller ^[överge redigering kommandoläge

Kopiering
"xanvänd register x för nästa ta bort, ryck, sätt
:regvisa innehållet i alla register
:reg xvisa innehållet i registren x
ymryck texten på förflyttningskommando m
yy\eller Yryck nuvarande rad till register
p Psätt register efter, före markörposition
]p [psom p, P med indentering justerad
gp gPsom p, P lämnar markör efter ny text

Avancerad insättning
g?mutför rot13-kodning på förflyttning m
n^A n^X+n, -n till nummer under markör
gqmformattera rader i flyttning m till fast bredd
:rce wcentrera rader i område r till bredd w
:rle ivänsterställ rader i område r m. indentering i
:rri whögerställ rader i område r till bredd w
!mcfiltrera rader i flyttning m genom kommando c
n!!cfiltrera n rader genom kommando c
:r!cfiltrera område r rader genom kommando c

Visuellt läge
v V ^Vstarta/stoppa markering tecken, rader, block
obyt markörposition med start på markering
gvstarta markering på föregående visuall yta
aw as apvälj ett ord, en mening, en paragraf
ab aBvälj ett block ( ), ett block { }

\AAngra & repetera kommandon
u Uångra kommando, ångra senast ändrad rad
.  ^Rrepetera senaste ändring, gör om senast ångrat
nrepetera senaste ändringar med antal utbytt mot n
qc qCspela in, lägg till skrivna tecken i register c
qstoppa inspelning
@cexekvera innehållet i register c
@@repetera föregående @ kommando
:@cexekvera register c som ett Ex kommando
:rg/p/cexekvera Ex kommando c på område r
där söksträng p matchar

Komplex förflyttning
- +rad upp/ned på första icke blanka tecken
B Wblankslag-separerat ord vänster, höger
gE Eslutet på blankslag-separerat ord vänster, höger
n_ned n-1 rad på första icke blanka tecken
g0början på skärm rad
g^  g$första, sista tecken på skärm rad
gk gj skärm rad upp, ned
fc Fcnästa, föregående förekomst av tecken c
tc Tcföre nästa, föregående förekomst av c
; ,repetera sista fFtT, i motsatt riktning
[[ ]]början av sektion bakåt, framåt
[] ][slutet på sektion bakåt, framåt
[( ])ej avslutad (, ) bakåt, framåt
[{  [}ej avslutad {, } bakåt, framåt
[m ]mbörjan, slutet på bakåt, framåt javametod
[# ]#ej stängd #if, #else, #endif bakåt, framåt
[* ]*början, slutet på /* */ bakåt, framåt

Sökning & substitution
/s  ?ssök framåt, bakåt efter s
/s/o  ?s?osök fmt, bkt efter s med avsteg o
n\eller /repetera framåt senaste sökning
N\eller ?repetera bakåt senaste sökning
# *sök bakåt, framåt efter ord under markör
g# g*samma, men hitta också partiella matchningar
gd gDlokal, global definition av symbol under markör
:rs/f/t/xsubstituera f med t i område r
x: g-alla förekomster, c-bekräfta ändringar
:rs xrepetera substitution med ny r & x

Specialtecken i sökmönster
.   ^  $enskilt tecken, början, slutet på rad
\< \>början, slutet på ord
[c1-c2]ett enskilt tecken i område c1..c2
[^c1-c2]ett enskilt tecken ej i området
\i \Ien identifierare, exklusive siffror
\k \Kett nyckelord, exklusive siffror
\f \Fett filnamn, exklusive siffror
\p \Pett utskrivbart tecken, exklusive siffror
\s \Sett mellanrum, ett icke-mellanrum
\e \t \r \b<esc>, <tab>, <>, <>
\= * \+matcha 0..1, 0.., 1.. av föregående atomer
\|separarera två grenar (  eller)
\( \)gruppera mönster in i en atom

Avsteg i sökkommandon
n\eller +nn rad nedåt i kolumn 1
-nn rad uppåt i kolumn 1
e+n e-nn tecken höger, vänster till slutet på matchning
s+n s-nn tecken höger, vänster t. början på matchn.
;scexekvera sökkommando sc härnäst

Markeringar och flyttningar
mcmarkera nuvarande position med markör [a..Z]
`c `Cgå till märke c i nuvarande, C i valfri fil
`0..9gå till sista avslutsposition
`` `"gå till position före hopp, vid senaste redigering
`[ `]gå till början, slutet på tidigare manipulerad text
:marksskriv ut listan med aktiva markörer
:jumpsskriv ut hopplistan
n^Ogå till nte äldre position i hopplistan
n^Igå till nte nyare position i hopplistan

Tangentmappning & förkortningar
:map c emappa e i normalt & visuellt läge
:map!  c emappa e i ins.- & kmdoradläge
:unmap c  :unmap!  cta bort mappning c
:mk fskriv gällande mappingar, inställningar t. fil f
:ab c elägg till förkortning för e
:ab cvisa förkortningar som börjar med c
:una cta bort förkortning c

Taggar
:ta thoppa till tagg t
:ntahoppa till nte nyare tagg i lista
^] ^Thoppa till taggen under markör, återgå från tagg
:ts tlista matchande taggar och välj en för hopp
:tj thoppa till tagg eller välj en om flera matchar
:tagsskriv tagglista
:npo  :n^Thoppa tillbaka från, till nte äldre tagg
:tlhoppa till sista matchande tagg
^W}  :pt tgranska tagg under markör, tagg t
^W]dela fönster och visa tagg under markör
^Wz\eller :pcstäng tagg-granskningsfönster

Rullning & multi-fönster
^E ^Yrulla rad upp, ned
^D ^Urulla en halv sida upp, ned
^F ^Brulla sidan upp, ned
zt\eller zsätt nuvarande rad vid toppen på fönster
zz\eller z.  sätt nuvarande rad vid mitten på fönster
zb\eller z-sätt nuvarande rad vid botten på fönster
zh zlrulla ett tecken till höger, vänster
zH zLrulla en halv skärm till höger, vänster
^Ws\eller :splitdela fönster i två
^Wn\eller :newskapa nytt tomt fönster
^Wo\eller :ongör nuvarande fönster ett på skärmen
^Wj ^Wkflytta till fönster nedanför, ovanför
^Ww ^W^Wflytta till fönster nedanför, ovanför (wrap)

Ex-kommandon ()
:e fredigera fil f, såvida inte ändringar har gjorts
:e!  fredigera fil f (laddar normalt om nuvarande)
:wn :wNskriv fil och redigera nästa, den förra
:n :Nredigera nästa, föregående fil i lista
:rwskriv område r till nuvarande fil
:rw fskriv område r till fil f
:rw>>flägg till område r till fil f
:q :q!avsluta o. bekräfta, avsluta o. släng ändringar
:wq\eller :x\eller ZZskriv till nuvarande fil och avsluta
<up> <down>återkalla kommandon börja m. gällande
:r fsätt in innehållet i fil f nedanför markör
:r!  csätt in resultat av kommando c nedanför markör
:allöppna ett fönster för varje fil i argumentlistan
:argsvisa argumentlistan

Ex-områden
, ;  separerar två raders nummer, sätt till första rad
nett absolut radnummer n
.   $den nuvarande raden, den sista raden i filen
% *hela filen, visuell yta
'tposition för markör t
/p/ ?p?nästa, föregående rad där p matchar
+n -n+n, -n till det föregående radnumret

Blandat
:sh  :!cstarta skal, exekvera kommando c i skalet
Kslå upp nyckelord under markör med man
:makestarta make, läs fel och hoppa till första
:cn  :cpvisa det nästa, föregående felet
:cl  :cflista alla fel, läs fel från fil
^L ^Grita om skärm, visa filnamn och position
g^Gvisa markör kolumn, rad, och teckenposition
gavisa ASCII-värde för tecken under markör
gföppna fil vars filnamn är under markör
:redir>fomrikta resultat till fil f
^@ ^K ^_  \oanv. tangenter, tillg. för mappning


Copyright (C) 2005 by Laurent GRÉGOIRE (laurent.gregoire@icam.fr)
Translated from English by Pär Karlsson
Converted from vimqrc-se.tex using a Python script.
You can find the latest revision at http://tnerual.eriogerg.free.fr