REFERÈNCIA RÀPIDA DE VIM


Moviments bàsics
h l k jcaràcter esquerra, dreta; línia amunt, avall
b wparaula esquerra, dreta
ge efinal de paraula esquerra, dreta
{  }començament del paràgraf anterior, següent
( )començament de frase anterior, següent
0 gmcomençament, mig de la línia
^  $primer, últim caracter de la línia
nG ngglínia n (per defecte la última), primera
n%percentatge n del fitxer (n és obligatori)
n|columna n de la línia actual
%parèntesi, claudàtor, clau, corresponent, #define
nH nLlínia n des del principi, final de la finestra
Mlínia central de la finestra

Inserció & remplaçament
i ainserta abans, després del cursor
I Ainserta al començament, final de la línia
gIinserta text a la primera columna
o Oobre una línia nova sota, sobre l'actual
rcremplaça per c el caràcter sota el cursor
grccom r, però sense afectar el format
Rremplaça caràcters començant al cursor
gRcom R, però sense afectar el format
cmcanvia el text del moviment m
cc or Scanvia la línia actual
Ccanvia fins al final de la línia
scanvia un caràcter i inserta
~canvia majúscules/minúscules
g~mcanvia maj./min. del moviment m
gum gUmcanvia maj./min. el text del moviement m
<m >msagna esquerra, dreta el text de m
n<< n>>sagna n línies cap a l'esquerra, dreta

Supressió
x Xsuprimeix el caràcter sota, abans del cursor
dmsuprimeix el text del moviment m
dd Dsuprimeix la línia actual, fins al final
J gJajunta la línia acutal i la següent, sense espai
:rdsuprimeix r línies
:rdxsuprimeix r línies i posa-les al registre x

Mode d'inserció
^Vc ^Vninsereix caràcter literal c, de valor ASCII n
^Ainsereix el mateix text un altre cop
^@igual que ^A, i torna a mode normal
^Rx ^R^Rxinsereix el contingut de x, literalment
^N ^Pcompleta el text mirant endavant, enrere
^Wsuprimeix la paraula sota el cursor
^Usuprimeix el text inserit a la línia acutal
^D ^Tsagna a l'esquerra, a la dreta
^Kc1c2 or c1c2introdueix el dígraf \c1,c2\
^Ocexecuta c en un mode normal temporal
^X^E ^X^Ydesplaça amunt, avall
<esc> or ^[abandona l'inserció i torna a mode normal

Còpia
"xempra el registre x en l'operació següent
:regmostra el contingut de tots els registres
:reg xmostra el contingut del registre x
ymcopia el text del moviment m
yy or Ycopia la línia actual
p Penganxa abans, després del cursor
]p [pcom p, P amb el sagnat correcte
gp gPcom p, P deixant el cursor al final

Inserció avançada
g?mcodifica en rot13 el text del moviment m
n^A n^X+n, -n al nombre sota el cursor
gqmjustifica les línies del moviment m
:rce wcentra les línies del rang r, amplada w
:rle ialinea a l'esq. les línies de r, indentació i
:rri walinea a la dreta les línies de r, amplada w
!mcfiltra les línes de m per l'ordre c
n!!cfiltra n línies per l'ordre c
:r!cfiltra el rang r per l'ordre c

Mode visual
v V ^Vselecciona caràcters, línies, bloc
omou el cursor al principi de la selecció
gvrepeteix la selecció anterior
aw as apselecciona paraula, frase, paràgraf
ab aBselecciona un bloc ( ), un bloc { }

Desfer, repetició & registres
u Udesfés l'última acció, restaura la línia
.  ^Rrepeteix l'acció, refés l'acció desfeta
nrepeteix l'acció amb el nombre n
qc qCenregistra, afegeix caràcters al registre c
qatura l'enregistratge
@cexecuta el contingut del registre c
@@repeteix l'última acció @
:@cexecuta el registre c en mode Ex
:rg/p/cexecuta l'ordre Ex c al rang r
allà on p concorda

Moviments avançats
- +línia amunt, avall fins el primer caràcter no-blanc
B Wparaula esquerra, dreta
gE Efinal de paraula esquerra, dreta
n_avall n-1 línies fins el primer caràcter no-blanc
g0començament de la línia en la pantalla
g^  g$primer, últim caràcter de la línia en la pantalla
gk gjlínia de pantalla amunt, avall
fc Fcsegüent, anterior occurència del caràcter c
tc Tcabans de la següent, anterior occurrència de c
; ,repeteix l'últim fFtT, cap a l'altre cantó
[[ ]]començament de la secció enrere, endavant
[] ][final de secció enrere, endavant
[( ])(, ) enrere, endavant
[{  ]}{, } enrere, endavant
[m ]mmètode Java enrere, endavant
[# ]##if, #else, #endif enrere, endavant
[* ]*començament, final de /* */ enrere, endavant

Cerca & substitució
/s  ?scerca s endavant, enrere
/s/o  ?s?ocerca s amb desplaçament o
or /repeteix última cerca cap endavant
or ?repeteix última cerca cap enrere
# *cerca enrere, endavant la paraula sota el cursor
g# g*el mateix, però troba concordances parcials
gd gDdefinició local, global del símbol sota el cursor
:rs/f/t/xsubstiteix f per t al rang r
x: g-totes les ocurrences, c-demana confirmació
:rs xrepeteix substitució amb nous r & x

Caràcters especials a la cerca
.   ^  $qualsevol caràcter, principi, final de línia
\< \>principi, final de paraula
[c1-c2]un caràcter al rang c1..c2
[^c1-c2]un caràcter fora del rang
\i \k \I \Kidentificador, paraula clau; sense dígits
\f \p \F \Pnom de fitxer, car. imprimible; s.d.
\s \Sespai blanc, espai no-blanc
\e \t \r \b<esc>, <tab>, <>, <>
\= * \+concorda 0..1, 0.., 1.. àtoms precedents
\|separa dues branques (disjunció)
\( \)agrupa patrons dins un àtom
\& \nel patró sencer, el n-èssim grup ()
\u \lcaràcter en minúscules, en majúscules
\c \Cignora, concorda majúscules/minúscules

Desplaçaments a les ordres de cerca
n or +nn línies cap avall a la columna 1
-nn línies amunt a la column 1
e+n e-nn car. dreta, esq., del final de concordança
s+n s-nn car. dreta, esq., del principi de conc.
;scexecuta l'ordre de cerca sc després

Marques i moviments
mcmarca la posició actual com [a..Z]
`c `Cvés a la marca c del fitxer actual, C qualsevol
`0..9vés a les últimes posicions de sortida
`` `"posició d'abans del salt, abans de l'edició
`[ `]començament, final de l'últim text editat
:marksllista de marques actives
:jumpsllista de salts
n^On-èssima posició antiga a la llista de salts
n^In-èssima posició nova a la llista de salts

Mapatge & abreviatures
:map c emapar e en modes normal i visual
:map!  c emapar en modes d'inserció i línia d'ordres
:unmap c  :unmap!  csuprimeix el mapatge c
:mk fdesa els mapatges actuals al fitxer f
:ab c eafegeix abreviatura e
:ab cmostra les abreviatures que comencen en c
:una csuprimeix l'abreviatura c

Tags (etiquetes)
:ta tsalta al tag t
:ntasalta al n-èssim tag de la llista
^] ^Tsalta al tag sota el cursor, torna
:ts tmostra els tags que concorden i tria'n un
:tj tsalta a un tag o tria'n un si s'escau
:tagsmostra la llista de tags
:npo  :n^Ttorna de l'n-èssim tag
:tlsalta a l'últim tag que concorda
^W}  :pt tprevisualitza tag sota el cursor, t
^W]parteix la finestra i mostra-hi el tag sota el cursor
^Wz or :pctanca la finestra de previsualització

Desplaçament & finestres
^E ^Ydesplaça una línia amunt, avall
^D ^Udesplaça mitja pàgina amunt, avall
^F ^Bdesplaça una pàgina amunt, avall
zt or zposa la línia actual dalt de la finestra
zz or z.  línia actual al mig de la finestra
zb or z-línia ctual a baix de la finestra
zh zldesplaça un caràcter a la dreta, esquerra
zH zLdesplaça mitja pantalla a la dreta, esquerra
^Ws or :splitparteix la finestra en dues
^Wn or :newcrea una finestra nova buida
^Wo or :onfes que la finestra actual sigui la única
^Wj ^Wkvés a la finestra d'amunt, d'avall
^Ww ^W^Wfinestra d'amunt, d'avall (cíclicament)

Ordres Ex ()
:e fedita el fitxer f, excepte si s'han fet canvis
:e!  fedita el fitxer f
:wn :wNdesa aquest fitxer i edita el següent, l'anterior
:n :Nedita el fitxer següent, anterior de la llista
:rwescriu el rang r al fitxer actual
:rw fescriu el rang r al fitxer f
:rw>>fescriu el rang r al final de f
:q :q!surt amb confirmació, perdent els canvis
:wq or :x or ZZdesa aquest fitxer i surt
<up> <down>autocompleta ordres
:r finsereix el contingut de f sota el cursor
:r!  cinsereix la sortida de l'ordre c
:allobre una finestra per cada fitxer
:argsmostra la línia d'ordres

Rangs
, ;  separa dos nombres de línia, primera línia
nnombre de línia absolut
.   $línia actual, última línia del fitxer
% '<,'>fitxer sencer, àrea visual
'tposició de la marca t
/p/ ?p?línia següent, anterior, on p concorda
+n -n+n, -n al nombre de línia anterior

Plecs
zf zfmfes un plec de l'àrea visual, del moviment m
:rfofes un plec del rang r
zd zEesborra el plec sota el cursor, tots els visibles
zo zc zO zCobre, tanca un plec; recursivament
[z ]zvés al començament, final del plec actual
zj zkvés al plec de més avall, amunt

Miscel.lània
:sh  :!cintèrpret d'ordres, executa-hi c
Kcerca la paraula sota el cursor al man
:makeexecuta make i vés al primer error
:cn  :cpmostra l'error següent, anterior
:cl  :cfmostra tots els errors, d'un fitxer
^L ^Gredibuixa la pantalla, mostra fitxer i posició
g^Gmostra coordenades del cursor
gamostra la valor ASCII del caràcter sota el cursor
gfobre fitxer amb el nom que apareix al cursor
:redir>fredirigeix la sortida al fitxer f
:mkview [f]desa l'estat actual [al fitxer f]
:loadview [f]carrega un estat [del fitxer f]
^@ ^K ^_  \  Fn ^Fntecles no mapades

Invocació
vim f +nobre el fitxer f i vés a la línia n
vim -t tvés al tag t
vim -p <fitxers>obre els fitxers en pestanyes
vim -o <fitxers>obre en finestres, horitzontalment
vim -O <fitxers>obre en finestres, verticalment


Copyright (C) 2005 by Laurent GRÉGOIRE (laurent.gregoire@icam.fr)
Translated from English by Enric Meinhardt-Llopis
Converted from vimqrc-ca.tex using a Python script.
You can find the latest revision at http://tnerual.eriogerg.free.fr